EZapytanie ofertowe

Moŋesz skontaktowaæ się z nami za pomocđ formularza lub bezpoœrednio wysģaæ e-mail doO Nas

PartsDady jest niezaleŋnđ firmđ specjalizujđcđ się w dystrybucji częœci elektronicznych, elektrycznych i elektromechanicznych.

Z ponad 5 letnim doœwiadczeniem w sektorze detalicznym, o wszechstronej znajomoœci rynku dostaw komponentów elektronicznych, PartsDaddy jest ustawiony dziœ jako gģówny poœrednik między sprzedajđcym i kupujđcym.

Na podstawie tej wiedzy przez wiele lat PartsDaddy rozwinđģ sieæ dystrybucji wydajnych i niezawodnych dostawców na rynku międzynarodowym (Europa, Ameryka, Azja). Dzięki naszej wiedzy i rozwiniętej sieci, moŋemy zapewniæ szerszy zakres produktów i usģug.

PartsDaddy obejmuje ponad 450 markowych producentów na caģym œwiecie, wspierajđc standardy ISO.

Zespóģ doœwiadczonych specjalistów pomoŋe w zarzđdzaniu ģaņcuchem dostaw i przygotuje rozwiđzania techniczne dostosowane do twoich potrzeb, bez względu na wielkoœæ firmy i rodzaj dziaģalnoœci (publiczne lub prywatne): wojskowa , kolejowa, lotnicza, medyczna, motoryzacyjna, telekomunikacja, IT, etc.

Jesteœmy Tutaj

Informacje ogólne

Chcesz wiedzieæ więcej na temat PartsDaddy lub po prostu porozmawiaæ? Istnieje kilka sposobów, aby to zrobiæ, zobacz poniŋej! Czekamy na Ciebie!

Adress

478 Hardwood Place, Boca Raton, FL, 33431 United States

Telefon

+1 305 602 1722

Fax

+1 305 489 6284

E-mail